اعتراض طرد مشبوه موجه لسكن باراك أوباما

24-10-2018 | 16:09

باراك أوباما

 

سكاى نيوز

< p > ذ ك ر ت & q u o t ; س ك ا ى ن ي و ز & q u o t ; أ ن < a h r e f = ' S e a r c h / ا ل ا س ت خ ب ا ر ا ت ا ل أ م ر ي ك ي ة . a s p x ' > ا ل ا س ت خ ب ا ر ا ت ا ل أ م ر ي ك ي ة < / a > & n b s p ; ا ع ت ر ض ت & n b s p ; ط ر د ً ا م ش ب و ه ً ا ت م إ ر س ا ل ه ل م ق ر & n b s p ; س ك ن ا ل ر ئ ي س ا ل أ م ر ي ك ي ا ل س ا ب ق < a h r e f = ' S e a r c h / ب ا ر ا ك أ و ب ا م ا . a s p x ' > ب ا ر ا ك أ و ب ا م ا < / a > . < / p > < d i v c l a s s = ' h i d d e n - x s ' s t y l e = ' m a x - w i d t h : 3 0 0 p x ; m a r g i n : 0 a u t o ; t e x t - a l i g n : c e n t e r ; ' > < i f r a m e i d = ' a d 8 4 5 c f a ' n a m e = ' a d 8 4 5 c f a ' s r c = ' h t t p : / / a d v m . a h r a m . o r g . e g / w w w / d e l i v e r y / a f r . p h p ? z o n e i d = 1 6 & a m p ; c b = I N S E R T _ R A N D O M _ N U M B E R _ H E R E ' f r a m e b o r d e r = ' 0 ' s c r o l l i n g = ' n o ' w i d t h = ' 2 5 0 ' h e i g h t = ' 2 5 0 ' a l l o w = ' a u t o p l a y ' > < a h r e f = ' h t t p : / / a d v m . a h r a m . o r g . e g / w w w / d e l i v e r y / c k . p h p ? n = a b 7 8 5 a 9 a & a m p ; c b = I N S E R T _ R A N D O M _ N U M B E R _ H E R E ' t a r g e t = ' _ b l a n k ' > < i m g s r c = ' h t t p : / / a d v m . a h r a m . o r g . e g / w w w / d e l i v e r y / a v w . p h p ? z o n e i d = 1 6 & a m p ; c b = I N S E R T _ R A N D O M _ N U M B E R _ H E R E & a m p ; n = a b 7 8 5 a 9 a ' b o r d e r = ' 0 ' a l t = ' ' / > < / a > < / i f r a m e > < / d i v > < d i v c l a s s = ' v i s i b l e - x s v i s i b l e - s m ' s t y l e = ' m a x - w i d t h : 3 0 0 p x ; m a r g i n : 0 a u t o ; t e x t - a l i g n : c e n t e r ; ' > < i f r a m e i d = ' a e 2 8 0 3 e 5 ' n a m e = ' a e 2 8 0 3 e 5 ' s r c = ' h t t p : / / a d v m . a h r a m . o r g . e g / w w w / d e l i v e r y / a f r . p h p ? z o n e i d = 2 3 & a m p ; c b = I N S E R T _ R A N D O M _ N U M B E R _ H E R E ' f r a m e b o r d e r = ' 0 ' s c r o l l i n g = ' n o ' w i d t h = ' 3 0 0 ' h e i g h t = ' 2 5 0 ' a l l o w = ' a u t o p l a y ' > < a h r e f = ' h t t p : / / a d v m . a h r a m . o r g . e g / w w w / d e l i v e r y / c k . p h p ? n = a 6 7 1 d f d 6 & a m p ; c b = I N S E R T _ R A N D O M _ N U M B E R _ H E R E ' t a r g e t = ' _ b l a n k ' > < i m g s r c = ' h t t p : / / a d v m . a h r a m . o r g . e g / w w w / d e l i v e r y / a v w . p h p ? z o n e i d = 2 3 & a m p ; c b = I N S E R T _ R A N D O M _ N U M B E R _ H E R E & a m p ; n = a 6 7 1 d f d 6 ' b o r d e r = ' 0 ' a l t = ' ' / > < / a > < / i f r a m e > < / d i v >

مادة إعلانية

[x]